Υποψήφιοι Πλήρους Φοίτησης

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του Ν. 4485/2017. Κυρίως απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας, οι οποίοι έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνολογιών της πληροφορικής στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών  και για τις αλλαγές στις πρακτικές εργασίας που αυτές επιφέρουν. Κάτοχοι ανάλογων μεταπτυχιακών διπλωμάτων συνήθως επιδιώκουν να εργασθούν σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, εκδοτικούς οίκους, ερευνητικούς οργανισμούς, έργα ανάπτυξης και παραγωγές σε πεδία της πολιτισμικής κληρονομιάς, ηλεκτρονικό εμπόριο και νεοφυείς επιχειρήσεις.