Κριτήρια Επιλογής

Για την επιλογή φοιτητών του προγράμματος συνεκτιμώνται τα εξής:

  • Βαθμός πτυχίου (ελληνικού ή ισότιμου της αλλοδαπής)
  • Βαθμοί μαθημάτων
  • Μεταπτυχιακά διπλώματα εφόσον υπάρχουν
  • Δύο συστατικές επιστολές, μία τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ.
  • Γνώση Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον C1
  • Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο εφόσον υπάρχει (απαραίτητη για το τμήμα μερικής φοίτησης)
  • Προσωπική συνέντευξη