Κανονισμός Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4005/τεύχος Β'/17-9-2018 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4919/τεύχος Β'/31-12-2019.