Λειτουργία Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 13-17/11/2020