ΕΘΠΣ: : Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά και την Κοινωνική Ασφάλιση (7 ΠΜ)

Course Code: 
6226
Semester: 
8th

Δομή, συστήματα και πόροι χρηματοδότησης των Συνταξιοδοτικών Ταμείων, Σχεδιασμός προγραμμάτων παροχών, ορισμός τεχνικής βάσης, Δημογραφικές και οικονομικές υποθέσεις, Σύνθετες αναλογιστικές συναρτήσεις επιτοκίου βασισμένες σε πίνακα πολλαπλών εξόδων, Πληθυσμιακά μοντέλα. Αναλογιστικά μέτρα αποτίμησης υποχρεώσεων, Τυπικό και συμπληρωματικό κόστος χρηματοδότησης, Ακάλυπτη υποχρέωση, αναλογιστικό κέρδος / ζημιά, Αναλογιστικό ισοζύγιο, Κατηγοριοποίηση και κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων χρηματοδότησης, Μέθοδοι Συσσωρευμένης και Προβεβλημένης παροχής, Μέθοδοι χωριστού και ολικού κόστους. Βασικές αρχές της Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναλογιστική θεώρηση του διανεμητικού συστήματος, Το διεθνές φαινόμενο γήρανσης του πληθυσμού, Ποιοτική μελέτη των βασικών αναλογιστικών μεθόδων χρηματοδότησης, ανάλυση ευαισθησίας υποθέσεων, Μεσομακροπρόθεσμες προβολές, Περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Φράγκος Ν., Γιαννακόπουλος Α., Βρόντος Σ. Μαθηματικά-Οικονομικά της Σύνταξης. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.
  • Aitken W.H. Pensions Funding and Valuation, ACTEX Publications, Winsted, Connecticut.
  • Lee, E.M. An Introduction to Pension Schemes, The Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries.
  • McGill, D. M., Brown, K.N., Haley, J.J., Schieber, S.J. Fundamentals of Private Pensions, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
  • Subject, H. Pensions, Actuarial Education Company, London. • Winklevoss, H. E. Pension Mathematics with Numerical Illustrations, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
  • Νομοθεσία για την Κοινωνική Ασφάλιση (ν. 2084/92).
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοινωνικός Προϋπολογισμός έτους 1998.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.