ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 2928
                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 5732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 804/21-8-2017 (τεύχος Γ΄) και στο ΦΕΚ 877/7-9-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3248 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των Εταιρειών και της Κεφαλαιαγοράς».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2017.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
 
                                                                                                                                                  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                                                                                Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
                                                                                                                                                      *
 
                                                                                                                                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
                                                                                                                                                  Καθηγητής

 
                                                               
                        * Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος