ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΜΕ ΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 804/21-8-2017 (τεύχος Γ΄) και στο ΦΕΚ 877/7-9-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε
η υπ΄αρ. 3248 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών:
-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των Εταιρειών και της Κεφαλαιαγοράς».
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης
λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2017.