Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2)