Ψυχολογία

Κωδικός: 
2121
Εξάμηνο: 
1st
Διδάσκων: 

Ε. Βασιλικός

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι η ψυχολογία και πώς εφαρμόζεται στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα μπορούν να προσδιορίσουν τα στάδια της ψυχολογικής έρευνας, να διακρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται καθώς και τις ηθικές αρχές που εφαρμόζονται. Οι φοιτητές θα μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και να προσδιορίσουν τα διαφορετικά πεδία της ψυχολογίας. Θα εξετάσουν συμπεριφορές όπως μάθηση και μνήμη, συμπεριφορά σε κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, κίνητρα.

Προαπαιτoύμενα

Κανένα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα ξεκινά με το τι είναι η Ψυχολογία και συνεχίζει με το πώς διεξάγουν έρευνα οι ψυχολόγοι. Μελετώνται συμπεριφορές όπως μνήμη, μάθηση, συμπεριφορά στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, συναίσθημα, στρες και υγεία, κίνητρα, σκέψη και νοημοσύνη. Οι ενότητες τελειώνουν με θεωρίες προσωπικότητας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Wade Carol-Tavris Carol, Μαρία Μαρκοδημητράκη, Βασιλική Τσούρτου (επιμ.) (2017). Ψυχολογία, 12η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, GUTENBERG

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση.