Στατιστική για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
2216
Εξάμηνο: 
2nd
Διδάσκων: 

Π. Λορεντζιάδης (Α-Λ)

Π. Λορεντζιάδης (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση του φοιτητή / φοιτήτριας με βασικές ποσοτικές μεθόδους στη στατιστική, οι οποίες εφαρμόζονται στην ανάλυση και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παρουσιάζονται ποικίλες στατιστικές μέθοδοι περιγραφής και ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής συμπερασμάτων και δημιουργίας προβλέψεων που χρησιμοποιούνται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Είδη στατιστικών δεδομένων και τρόποι Συλλογής τους - Τρόποι Παρουσίασης Στατιστικών δεδομένων - Βασικά χαρακτηριστικά αριθμητικών δεδομένων  - Εισαγωγή στις Πιθανότητες και κατανομές τυχαίων μεταβλητών - Η κανονική κατανομή και δειγματικές κατανομές - Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης και σημειακές εκτιμήσεις - Έλεγχοι υποθέσεων - Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση - Άλλα είδη συσχέτισης - Πολλαπλή παλινδρόμηση – Ανάπτυξη προβλέψεων και εκτίμηση της ακρίβειας τους - Ανάλυση διακύμανσης – Χρονοσειρές – Μη παραμετρικές μέθοδο.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Πρώτο Ενιαίο Διδακτικό Σύγγραμμα: «Στατιστική – Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις», 4η έκδοση, του Ιωάννη Χαλικιά, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2017.
  • Δεύτερο Ενιαίο Διδακτικό Σύγγραμμα: «Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων», 2η έκδοση, των Aczel D. Amir και Soundrpandian Jayavel, Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd.  2016.

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

Ηλεκτρονικό υλικό: Στο e-class του μαθήματος στη θέση «Έγγραφα».

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

4 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως (δύο συναντήσεις διάρκειας δύο ωρών η καθεμία).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση