Αρχές Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
2315
Εξάμηνο: 
2nd
Διδάσκων: 

Παπαφιλιππάκη (ΕΣΠΑ)

 • Στόχοι

  Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση και εφαρμογή της φιλοσοφίας μάρκετινγκ στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η δομή των διαλέξεων είναι τέτοια που οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις έννοιες και τα εργαλεία μάρκετινγκ, όπως: η τμηματοποίηση αγοράς, ο κύκλος ζωής προϊόντος, η συμπεριφορά καταναλωτή, η έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ και το σχέδιο μάρκετινγκ.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνθεση και εφαρμογή όλων των στοιχείων μάρκετινγκ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγραμματισμού μάρκετινγκ. Έμφαση δίδεται στη σημαντικότητα του μάρκετινγκ αναφορικά με την ευημερία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

  Προαπαιτήσεις

  Καμία

  Περιεχόμενο μαθήματος

 • Φιλοσοφία Μάρκετινγκ
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και Μάρκετινγκ
 • Στρατηγικό, Τακτικό και Εσωτερικό Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Έρευνα Μάρκετινγκ και Αγοράς
 • Τμηματοποίηση Αγοράς
 • Το Μείγμα Μάρκετινγκ
 • Το Σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Πολιτική Προϊόντος και Επωνυμίας
 • Προώθηση Προϊόντος
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Υπηρεσίες-Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών
 • Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Ανδρονικίδης, Α., Μπουτσούκη, Χ., Σιώμκος, Γ.Ι. 2019, “Σύγχρονο Μάρκετινγκ”, Εκδόσεις Broken-Hill, Κύπρος
 • Μάλλιαρης, Π. 2001, “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθηνα
 • Kotler, Ph. 2008,  “Marketing Management”, Pearson Education, US
 • Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  Διαλέξεις και μελέτες περίπτωσης από τον σύγχρονο και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

  Τελική γραπτή εξέταση. Προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής γραπτής εργασίας.