Ρυθμίσεις Εμπορικών και Οικονομικών Συναλλαγών (Εμπορικό Δίκαιο Ι)

Κωδικός: 
2319
Εξάμηνο: 
3rd
Διδάσκων: 

Χ. Ταρνανίδου (Α-Λ)

Αθ. Κουλορίδας (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας των εμπορικών συναλλαγών και επίδρασής τους στα θέματα οργάνωσης των επιχειρήσεων κατά το ημεδαπό σύστημα αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν νομικά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης και των εμπορικών πράξεων, την έκδοση και χρήση αξιογράφων ως μέσου πληρωμής, τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως μοχλού άντλησης κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, τη χρήση διακριτικών γνωρισμάτων από την επιχείρηση (σήμα κτλ.) και την προστασία αυτών, τη λειτουργία της επιχείρησης σε περιβάλλον ανταγωνισμού και την προστασία του ανταγωνισμού και της αγοράς από πράξεις αθέμιτες ή περιοριστικές του ανταγωνισμού
 • αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων
 • εμπεδώσουν γνώσεις και θα διαμορφώσουν κουλτούρα επί των ανωτέρω με βάση το πλαίσιο λειτουργίας της «ενιαίας αγοράς» (internal market) στην Ευρώπη.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αφορά σε θέματα εμπορικού δικαίου σε σχέση με την οργάνωση των επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας τα εξής:

 • το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου (εισαγωγή, εμπορικές πράξεις, έμποροι)
 • τις Βασικές Εμπορικές Πράξεις (εμπορική πώληση, εμπορική αντιπροσωπεία, αλληλόχρεος λογαριασμός, σύμβαση leasing, σύμβαση factoring, τραπεζικές εργασίες, σύμβαση franchising, εμπορική εντολή και παραγγελία, μεταφορά, επενδυτικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές)
 • το Δίκαιο των Αξιογράφων (συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή, τραπεζική επιταγή και άλλα αξιόγραφα)
 • το Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήμα, εφευρέσεις κτλ.)
 • το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (ελεύθερος ανταγωνισμός και αθέμιτος ανταγωνισμός)

Το μάθημα καλύπτει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω πτυχές της εμπορικής ζωής. Τα εξεταζόμενα θέματα αναλύονται τόσο με βάση το ημεδαπό σύστημα όσο και τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Ρόκας Ι. (5η έκδοση υπό Ταρνανίδου Χ.), Εμπορικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, 2015 (ISBN 978 – 960 – 562 – 416 – 3)  
 • Περάκης Ευαγ., Ρόκας Ν., Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου – Αξιόγραφα, 2013 (ISBN 978 – 960 – 562 – 200 – 8)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις, αλλά και μαθησιακές δραστηριότητες συνιστάμενες σε γραπτές προαιρετικές ή φροντιστηριακές εξετάσεις, εργασίες, αλλά και συντονισμένες εκπαιδευτικής φύσεως επισκέψεις σε φορείς και αρχές του εμπορικού χώρου (πχ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Χρηματιστήριο Αθηνών).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετικές εργασίες