Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
2331
Εξάμηνο: 
3rd
Διδάσκων: 

Δ. Καρδαράς

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές-τριες να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν στρατηγικά εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων και να εκτιμήσουν την αξία τους για μια επιχείρηση. Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση της σημασία της θεωρίας συστημάτων, των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας και το εύρος των εφαρμογών τους σε μια σύγχρονη επιχείρηση, τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα ERP, CRM, CAD-CAM.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση συστηματικά και μεθοδολογικά να προσδιορίζουν αιτιολογημένα τις επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε πληροφοριακά συστήματα, να αντιμετωπίζουν βασικά θέματα σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων. Οι στόχοι του μαθήματος προσδιορίζονται στους παρακάτω:

 • Η κατανόηση της σημασίας της θεωρίας συστημάτων.
 • Η κατανόηση του εύρους των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων στη σύγχρονη επιχείρηση, κοινωνία και περιβάλλον.
 • Η κατανόηση βασικών αρχών σχεδίασης βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα δίνει εφόδια στους φοιτητές ώστε να κατανοήσουν θέματα όπως τα παρακάτω:

 • Θεωρία Συστημάτων. Συστημική θεώρηση και σκέψη.
 • Εισαγωγή στην έννοια του Πληροφοριακού Συστήματος και της διοίκησης πληροφοριών (information management).
 • Τρέχουσες τάσεις στα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ), τεχνολογίες και εφαρμογές.
 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Παραδείγματα-Ασκήσεις.
 • Τα ΠΣ στους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις (συστήματα παραγωγής-CAD-CAM-CIM, ΠΣ στη διαχείριση προσωπικού (HRM), στο μάρκετινγκ, digital Marketing, κλπ).
 • Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Διαδίκτυο και Επιχειρήσεις. Κατηγορίες ΗΕ. Ηλεκτρονικές αγορές. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα). Επιχειρηματικά ΠΣ (Intranet, Συστήματα Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων-CRM).
 • Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Η δημιουργία επιχειρηματικής αξίας μέσω των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
 • Η στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 14η αμερικάνικη έκδοση, Laudon K.C., Laudon J.P., 978-960-645-182-9, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2021.
 • Επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη θεματολογία του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όλοι οι φοιτητές αναλαμβάνουν εργασίες για την πρακτική εφαρμογή των θεμάτων που αναπτύσσονται στη θεωρία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 • Η εξέταση του μαθήματος γραπτές εξετάσεις, στις οποίες αναλογεί το 70% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Ομαδικές εργασίες στις οποίες αναλογεί το 30% της συνολικής βαθμολογίας.