Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι

Κωδικός: 
2416
Εξάμηνο: 
4th
Διδάσκων: 

Κ. Βασιλειάδης (Α-Λ)

Κ. Βασιλειάδης (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • Η αφομοίωση των δομικών εννοιών της Χρηματοδοτικής Διοίκησης και της αξίας του χρήματος από τον σπουδαστή, κατά τρόπο περιγραφικό και πρακτικό
  • Η κατανόηση των εννοιών της Κ.Π.Α. και του Ε.Β.Α. ως βασικά κριτήρια αποτίμησης επενδυτικών σχεδίων
  • Προσδιορισμός του Κόστους Κεφαλαίου από διαφορετικές πηγές Χρηματοδότησης και υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου.
  • Η εκμάθηση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και του προσδιορισμού της Αξίας των Επιχειρήσεων και των Μετόχων μέσα από το μοντέλο προεξόφλησης Κ.Τ.Ρ.

Προαπαιτήσεις                       

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το παρόν μάθημα αποτελεί μία εισαγωγική τοποθέτηση στο χώρο της «Χρηματοδοτικής Διοίκησης». Ειδικότερα, αναφερόμαστε στην λειτουργία της Επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένες με αυτή και αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καθώς επίσης και στις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτών. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων και η μεθοδολογία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων αναλύονται εκτενώς μέσα από μελέτες περιπτώσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Α.Α.Δράκος , Γ. Α. Καραθανάσης, (2010), «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων», Α’ Έκδοση, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
  • Σημειώσεις Διδασκόντων. Σε κάθε θεματική ενότητα οι σπουδαστές θα τροφοδοτούνται με συμπληρωματικό υλικό το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (e-class) και αφορά στα εξής :
  • Σημειώσεις Διαλέξεων, οι οποίες θα περιέχουν τα βασικά σημεία με λυμένες ασκήσεις από κάθε θεματική ενότητα
  • Μελέτες Περιπτώσεως (Case Studies), οι οποίες αφορούν στην επεξηγηματική επίλυση πρακτικών εφαρμογών.
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις, οι οποίες θα επιλύονται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και θα συζητούνται με τον Διδάσκοντα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, ανάλυση Μελετών Περίπτωσης

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση