Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κωδικός: 
2525
Εξάμηνο: 
5th
Διδάσκων: 

Χ. Ταρνανίδου

Specialization: 
Business Administration
Marketing
Accounting and Financial Management
Management Information Systems

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • αποκτήσουν βασικές γνώσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, ως μοχλού άντλησης κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις αλλά και ως δευτερογενή αγορά που προσφέρει σειρά υπηρεσιών και προϊόντων στους επενδυτές, κατά το ημεδαπό σύστημα αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν νομικά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, των επενδυτικών υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών μέσων, των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, του τρόπου οργάνωσης των χρηματιστηριακών αγορών και τόπων διαπραγμάτευσης γενικότερα, των προστατευτικών μέτρων που αφορούν στην ακεραιότητα της κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης, ως και στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έναντι κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) 
  • αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων
  • εμπεδώσουν γνώσεις και θα διαμορφώσουν κουλτούρα επί των ανωτέρω με βάση το πλαίσιο λειτουργίας της «ενιαίας αγοράς» (internal market) στην Ευρώπη 

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους κανόνες που η ΕΕ έχει θεσπίσει για την κεφαλαιαγορά προς τους οποίους είναι πλέον και η χώρα μας εναρμονισμένη. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος αφορούν: 1) τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως τη χρηματιστηριακή αγορά περιλαμβανομένων των κανόνων για την αντιμετώπιση πράξεων κατάχρησης αγοράς, τους φορείς λειτουργίας της κατά το ημεδαπό σύστημα, καθώς και τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, 2) τα συστήματα προστασίας του επενδυτή από πτωχεύσεις και εν γένει αθετήσεις υποχρεώσεων των τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων, 3) τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών και τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους (διαφάνειας, ενημέρωσης, εταιρικής διακυβέρνησης), 4) τους θεσμικούς επενδυτές – ΟΣΕΚΑ κτλ., 5) τους τίτλους της κεφαλαιαγοράς που τηρούνται σε άυλη μορφή στα μητρώα και κεντρικά αποθετήρια τίτλων, 6) τους ειδικούς κανόνες πτώχευσης και αφερεγγυότητας ως προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα και 7) την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

Το μάθημα καλύπτει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω της εμπορικής ζωής. Τα εξεταζόμενα θέματα αναλύονται τόσο με βάση το ημεδαπό σύστημα όσο και τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Moloney Ν., EU Securities and Financial Regulation (2014) 
  • Mallin Ch., Corporate Governance (2012)
  • Ταρνανίδου Χ. Ειδικά Δικαιώματα των Μετόχων Εισηγμένων Εταιριών (2009)
  • Της ιδίας, Η Οργανωμένη Αγορά. Κοινοτικό δίκαιο και εθνική εναρμόνιση. Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 36] (2008)
  • Της ιδίας,  Συμβάσεις παραγώγων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Δογματική και πρακτική θεώρηση. Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 31] (2006)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις, αλλά και μαθησιακές δραστηριότητες συνιστάμενες σε γραπτές προαιρετικές ή φροντιστηριακές εξετάσεις, εργασίες, αλλά και συντονισμένες εκπαιδευτικής φύσεως επισκέψεις σε φορείς και αρχές του εμπορικού χώρου (πχ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Χρηματιστήριο Αθηνών).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετικές εργασίες.