Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Κωδικός: 
8166
Εξάμηνο: 
6th
Διδάσκων: 

Ε. Σόντερκβιστ (ΔΕΤ)

Specialization: 
Business Administration

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο συνδυασμός των παιδαγωγικών μεθόδων -διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων και ομαδική εργασία- θα καλλιεργήσει την ικανότητα ανεξάρτητης μάθησης των φοιτητών που απαιτείται για να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να:

 • Προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων, συνδυάζοντας δημιουργική σκέψη, αισθητική ευαισθητοποίηση, τεχνολογική λογική, κατανόηση των πελατών / της αγοράς και στρατηγική σκέψη,
 • Αναπτύξει ικανότητες κατανόησης, διαχείρισης και εκτέλεσης σχεδιασμού,
 • Εξοικειώσει τους φοιτητές με μεθόδους, εργαλεία και λογισμικά σχεδιασμού και διαχείρισης ανάπτυξης νέων προϊόντων,
 • Ενσταλάξει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του σχεδιασμού  προϊόντων για την καινοτομία γενικά και ιδιαίτερα όσον αφορά την ανθρωποκεντρική σχεδίαση, τον αειφόρο και οικολογικό σχεδιασμό και τα μοντέλα ανοιχτής καινοτομίας,
 • Αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης της τεχνολογίας, της εκβιομηχάνισης και τις αγοράς που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα εξοπλίσει τους φοιτητές με τις βασικές γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και τη διαχείριση και τη στρατηγική σημασία αυτών των διαδικασιών. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των προϊόντων από τις προοπτικές του βιομηχανικού σχεδιασμού και της μηχανικής των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές ενότητες:

Ενότητα 1  Εισαγωγή και Δημιουργία Ιδεών – Concept Generation  (Εβδομάδα 1-4)

 • Δομή, Περιεχόμενο και Στόχοι του Μαθήματος
 • Σημειολογία του Σχεδιασμού
 • Design Thinking - Αισθητική και Λειτουργικότητα
 • 1ο Παραδοτέο του Project: PRODUCT CONCEPT. Εβδομάδα 4.

Ενότητα 2  Σχεδιασμός Προϊόντων (Εβδομάδα 5-7)

 • Σχεδιασμός και Υλικά
  • Χαρακτηριστικά υλικών και η σχέση τους με τον σχεδιασμό
  • Βασικές διαδικασίες παραγωγής
 • Σχεδιάζοντας για την Καινοτομία
 • Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός
 • Δοκιμασία Προϊόντων και Πρωτότυπα
 • 2ο Παραδοτέο του Project: PRODUCT DESIGN. Εβδομάδα 7.

Ενότητα 3  Εκβιομηχάνιση Προϊόντων (Εβδομάδα 8-10)

 • Σχεδιασμός για Παραγωγή
 • Σχέδια / Πλάνα Εκβιομηχάνισης
 • Συστήματα Παραγωγής και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Νέες δυνατότητες παραγωγής: 3D Printing, Factory 2.0
 • 3ο Παραδοτέο του Project: PRODUCT SYSETM. Εβδομάδα 10.

Ενότητα 4  Διαχείριση του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Προϊόντων (Εβδομάδα 11)

 • Μοντέλα Ανάπτυξης Προϊόντων
 • Αρχιτεκτονική Προϊόντων
 • Επιθεώρηση Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Αειφόρα Προϊόντα - Green Design - Cradle-to–Cradle

Παρουσίαση Εργασίας και Αναθεώρηση του Μαθήματος (Εβδομάδα 12)

Προετοιμασία για τις εξετάσεις  (Εβδομάδα 13)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Ulrich, K. & Eppinger, S. (2015), Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Εκδόσεις Τζιόλα, 1η ελληνική έκδοση από την McGraw-Hill Higher Education, 5th edition.
 • Ulrich, K. & Eppinger, S. (2011), Product Design and Development, McGraw-Hill Higher Education, 5th edition.
 • Ηλεκτρονικά Άρθρα από τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α.: http://www.lib.aueb.gr/
 • Συνιστώμενη:
 • Henry, K. (2012), Drawing for Product Designers, Laurence King
 • Lefteri, C. (2012), Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King; 2 edition.
 • Liedtka, J. & Ogilvie, T. (2011), Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers, Columbia Business School Publishing.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Οι μέθοδοί διδασκαλίας περιλαμβάνουν μετωπική διδασκαλία (διαλέξεις), μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις εφαρμογής μεθόδων σχεδιασμός και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ομαδική εργασία σχεδιασμού / βελτίωσης επιλεγμένου προϊόν και παρουσιάσεις πραγματοποιούνται επίσης.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Ομαδική Εργασία και Τελικές Εξετάσεις:

 • 30%: Point System σχετικά με την εξέλιξη της ομαδικής εργασίας (πρότζεκτ). Παραδοτέα και παρουσιάσεις των φοιτητών την 4η, 7η και 10η εβδομάδα.
 • 20%: Τελικό Παραδοτέου (15%) & Παρουσίαση (5%) της ομαδικής εργασίας (πρότζεκτ) την 12η εβδομάδα.
 • 50%: Τελικές Εξετάσεις.

* Σημείωση: Το υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμο μέσω του Eduportal (και όχι μέσω του e-Class)