Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
2717
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Α. Ιωαννίδης

Specialization: 
Business Administration

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοούν την σημασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τους τρόπους επίτευξης αυτής 
  • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες και μεθοδολογίες για τη δημιουργία, χρηματοδότηση, λειτουργία, επιβίωση και ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά τη σκοπιμότητα και τους τρόπους δημιουργίας μια νέας επιχείρησης, αλλά και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης αυτής
  • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία στην πράξη

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα προσεγγίζει την επιχείρηση από τη φάση της σύλληψης της αρχικής ιδέας για τη δημιουργία,και την αρχική χρηματοδότησή  της, της πρώτης λειτουργίας αλλά των φάσεων  ανάπτυξης και μεγέθυνσης αυτής σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνώς περιβάλλον. Παρακολουθεί και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μελετά επιτυχημένες  περιπτώσεις (case studies) ελληνικών και ξένων νεοφυών επιχειρήσεων,  καταγράφει τους παράγοντες επιτυχίας και εξετάζει τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης  αυτών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Spinelli Stephen, Adams Rob, Παπαδάκης Βασίλειος, Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων Utopia, 2015

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού & πρακτικού μέρους, παρουσιάσεις επισκεπτών ομιλητών και παρουσιάσεις φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και υποχρεωτική πρακτική εργασία