Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
2539
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Δ. Μανωλόπουλος

Specialization: 
Business Administration

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές / φοιτήτριες τις διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή της στο διεθνές περιβάλλον. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται, αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών – εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το μάνατζμεντ επιφορτισμένο με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης εταιρείας πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και ικανότητες, και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με τη διεθνοποίηση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1, 2 & 5), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 6,7 & 8). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίσουν τις βασικές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων.
 2. Διακρίνουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν και τους κινδύνους που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.
 3. Εντοπίσουν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη διεθνή διοίκηση και στρατηγική.
 4. Αναλύουν τις στρατηγικές διεθνοποίησης και εισόδου των επιχειρήσεων  σε  νέες αγορές.
 5. Ταξινομούν και περιγράφουν τους ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων και της συμβολής τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών υποδοχής.
 6. Αξιολογούν τις διαφορετικές οργανωσιακές δομές που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 7. Περιγράφουν και αξιολογούν τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν  ποιότητα και γνώση σε μία διεθνή επιχείρηση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της. 
 8. Συνδέσουν τη θεωρία με τη διοικητική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

Προαπαιτήσεις                     

Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Μία συνολική θεώρηση της διοικητικής επιστήμης και η κατανόηση βασικών εννοιών στρατηγικής είναι στοιχεία που σίγουρα θα βοηθήσουν τους φοιτητές / φοιτήτριες στην πιο άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Κίνητρα για επέκταση στις διεθνείς αγορές και πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαδικασία της διεθνοποίησης.
 • Τα χαρακτηριστικά του μακρο-περιβάλλοντος και η επίπτωσή τους στην αναζήτηση και εκμετάλλευση των διεθνών αγορών.
 • Στρατηγικές εισόδου και ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές.
 • Θεωρίες διεθνούς εμπορίου και άμεσων ξένων επενδύσεων.
 • Ρόλοι θυγατρικών και η επίπτωσή τους στην ανάπτυξη των κρατών υποδοχής.
 • Η σημασία των εταιρικών πόρων και ικανοτήτων στη διεθνοποιημένη επιχείρηση.
 • Οργανωσιακές δομές και μηχανισμοί συνεργασίας και ελέγχου των λειτουργιών της διεθνοποιημένης επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Μανωλόπουλος, Δ. και Μπιτζένης, Α. 2018. Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο Αιώνα: Περιβάλλον και Προκλήσεις, Εκδόσεις: Unibooks, Αθήνα
 • Riffin R.W., & Pustay, M.W. 2018. Διεθνής Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα: Μια Διοικητική Οπτική. Εκδόσεις: Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση ωστόσο συνοδεύεται με οπτικο-ακουστική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και σύντομες αναλύσεις υποθέσεων στην αίθουσα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση