Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής

Κωδικός: 
2713
Εξάμηνο: 
7th
Διδάσκων: 

Ξ. Μαμάκου

Specialization: 
Management Information Systems

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Η άμεση επαφή των φοιτητών με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα αναπτύσσει δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα κατά τις συνεργασίες. Με βάση τα παραπάνω σχεδιάζονται και δημιουργούνται πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια και χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύνολα πραγματικών πληροφοριακών δεδομένων. Οι φοιτητές μελετούν περιπτώσεις, ορίζουν τα αντίστοιχα προβλήματα, σχεδιάζουν την επίλυσή τους, αναλύουν τα δεδομένα και ολοκληρώνουν με τις διαδικασίες επίλυσής τους με βασικό εργαλείο το EXCEL. Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την αποτελεσματική χρήση των μεθόδων, διαδικασιών και εργαλείων της επιχειρηματικής πληροφορικής με σκοπό την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων. Με δεδομένο ότι ο τεταρτοετής φοιτητής του τμήματος ΟΔΕ είναι έτοιμος πλέον να ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία ή να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να τον υποστηρίξει στην ευχερή χρήση των μέσων της επιχειρηματικής πληροφορικής, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει επιχειρηματικά προβλήματα, κάθε φύσης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος

 • Ανάλυση δεδομένων
 • Φίλτρα (απλά & σύνθετα)
 • Δημιουργία γραφικών παραστάσεων
 • Συναρτήσεις (μαθηματικές, στατιστικές, χρόνου, λογικές, βάσεων δεδομένων)
 • Εφαρμογές θεμάτων χρηματοοικονομική διοίκησης
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες
 • Εφαρμογές στατιστικής
 • Εφαρμογές συσχέτισης και γραμμικής παλινδρόμησης
 • Επιχειρηματικές προβλέψεις
 • Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού
 • Δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικών σεναρίων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Παπαθανασίου Ε.Α. και Μαμάκου Ξ.Ι., EXCEL: Ανάλυση Δεδομένων & Επιχειρηματικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2022, ISBN: 978-618-83313-8-9.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων και πρακτικών εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από:

Τις πρακτικές εξετάσεις, στις οποίες αναλογεί το 100% της συνολικής βαθμολογίας.