Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών

Κωδικός: 
8191
Εξάμηνο: 
7th
Διδάσκων: 

ΔΕΤ

Specialization: 
Management Information Systems

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν σε όλες τις πτυχές του κινητού επιχειρείν και θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα πρωτότυπο της ιδέας τους με χρήση πλατφόρμας οπτικού προγραμματισμού αλλά και να αναλύσουν την επιχειρηματική της αξιοποίηση. Έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα κύρια συστατικά επιτυχίας στο κινητό επιχειρείν, να κατανοούν τις βασικές τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ψηφιακών ιδεών, σχεδιασμού προϊόντος/ υπηρεσίας και ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου στο κινητό επιχειρείν, να αναλύουν την διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας/ κινητής εφαρμογής και να κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας, των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών και άλλων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας δραστηριότητας / υπηρεσίας στο κινητό επιχειρείν.

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

 Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου:

  • Να μάθουν τα κύρια συστατικά και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στο κινητό επιχειρείν και την ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση
  • Να μάθουν βασικές τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ψηφιακών ιδεών, σχεδιασμού εφαρμογής έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή υπηρεσίας.
  • Να σχεδιάζουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στο κινητό επιχειρείν
  • Να αναλύσουν πώς να αναπτύξουν μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία/ κινητή εφαρμογή και αντίστοιχη επιχειρηματική ιδέα
  • Να σχεδιάσουν με έμφαση στον χρήστη την νέα εφαρμογή κινητού τηλεφώνου
  • Να αναπτύσσουν ταχέως πρωτότυπα με ή χωρίς χρήση κώδικα και να εκτελούν έρευνα με χρήστες
  • Να κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας, των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών και άλλων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας δραστηριότητας / υπηρεσίας στο κινητό επιχειρείν