Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Κωδικός: 
2814
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Δ. Καρδαράς

Specialization: 
Management Information Systems

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αναφέρεται στη Στρατηγική  σημασία  των  πληροφοριών  για  τους  οργανισμούς  και  τις  επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη των εταιρικών δυνατοτήτων στις ψηφιακές τεχνολογίες και η εφαρμογή αυτών σε διαδικασίες, προϊόντα, κλπ. ώστε να βελτιωθεί η επιχειρησιακή απόδοση.

Χρησιμοποιούνται μοντέλα και μέθοδοι ώστε οι αναλυτές/μελετητές με δομημένο, συστηματικό και μετρήσιμο τρόπο να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής είναι ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική αλλά συμβάλλουν και στη διαμόρφωση της προσδιορίζοντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές-τριες να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να αξιολογούν τη στρατηγική ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και τη καινοτομική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν την απόδοση επιχειρηματικών διαδικασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρηματικότητας. Το μάθημα εστιάζει στην απόκτηση γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές-τριες να έχουν την ικανότητα να

 • σχεδιάσουν και να αξιολογούν τη στρατηγική ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων,
 • διαμορφώσουν καινοτομικές χρήσεις των τεχνολογιών πληροφορικής,
 • μοντελοποιήσουν και αξιολογήσουν την απόδοση επιχειρηματικών διαδικασιών,
 • εισάγει τους φοιτητές-τριες σε διεθνή IT Governance frameworks, όπως το COBIT, CMMI, ITIL, κλπ,
 • αναλύσουν την τρέχουσα κατάσταση μια επιχείρησης από την οπτική των τεχνολογικών της δυνατοτήτων, της φιλοσοφίας μάνατζμεντ, των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Το μάθημα δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ανάπτυξη καινοτομικών υπηρεσιών και συστημάτων και ο επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της Τεχνολογίας Πληροφορικής.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος  

το μάθημα δίνει εφόδια στους φοιτητές ώστε να κατανοήσουν θέματα όπως τα παρακάτω:

 • Διεθνή IT Governance Frameworks.
 • Η έννοια και οι αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού και Μοντέλα Στρατηγικού Προγραμματισμού Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός, μοντελοποίηση και επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών.
 • Μέτρηση απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.
 • Εφαρμογή Πολύ-κριτηριακής Ανάλυσης και Ασαφούς Λογικής στη Μοντελοποίηση και Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.
 • Προγράμματα αλλαγής κουλτούρας.
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών με εργαλεία λογισμικού.
 • Μελέτη περιπτώσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρήσεων Διαδικασιών, Dumas, Rosa, Mendling, Rejers, 978-9963-258-91-8, Broken Hill Publishers Ltd, 2017.
 • Επιλογή επιστημονικών άρθρων σχετικών με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος όλοι οι φοιτητές αναλαμβάνουν εργασίες για την πρακτική εφαρμογή των θεμάτων που αναπτύσσονται στη θεωρία.

Στο πλαίσιο του μαθήματος διοργανώνονται επισκέψεις των φοιτητών σε επιχειρηματικούς χώρους με στόχο την εκπόνηση μελετών επανασχεδιασμού διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη:

 • Τις γραπτές εξετάσεις, στις οποίες αναλογεί το 50% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Ομαδική εργασία που αναλογεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Η ομαδική εργασία πραγματοποιείται με τη μελέτη πραγματικής περίπτωσης επιχείρησης, που μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα συμφωνεί στην επίσκεψη των ομάδων φοιτητών μας για τη μελέτη των διαδικασιών της.

Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στις γραπτές εξετάσεις δεν επωφελούνται από βαθμούς της εργασίας. Η δομή της βαθμολογίας παρουσιάζεται στους φοιτητές με τα θέματα των εξετάσεων. Τα κριτήρια  βαθμολογίας της εργασίας περιλαμβάνουν, την ποιότητα επανασχεδιασμού και προτεινόμενων λύσεων κλπ.