Λογιστική Κόστους

Κωδικός: 
2612
Εξάμηνο: 
7th
Διδάσκων: 

Σ. Σπηλιώτη (Α-Ω)

Φροντιστήρια Κωλέτση (Α-Λ) (Μ-Ω)

Specialization: 
Accounting and Financial Management

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • γνωρίζουν τον τρόπο παρακολούθησης του κόστους σε βιομηχανικές επιχειρήσεις ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής (εξατομικευμένη παραγωγή, μαζική παραγωγή και από κοινού παραγωγική διαδικασία)
 • γνωρίζουν βασικές τεχνικές κοστολόγησης (πλήρης απορροφητική κοστολόγηση, οριακή κοστολόγηση, πρότυπη κοστολόγηση)
 • έχουν εξοικειωθεί με την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Αctivity based Costing), την τιμολόγηση βάσει κόστους και σύγχρονες μεθόδους κοστολόγησης

Προαπαιτήσεις                       

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα. Ωστόσο, η γνώση βασικών εννοιών χρηματοοικονομικής λογιστικής και διοικητικής λογιστικής διευκολύνει την κατανόησή του.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Τις κοστολογικές έννοιες και όρους όπως το κόστος των πρώτων υλών, της άμεσης εργασίας, των γενικών βιομηχανικών εξόδων και τον κοστολογικό χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής προϊόντων στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων.
 • Τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του κόστους των προϊόντων που παράγονται κατά παραγγελία (job order), μαζικά (process costing) καθώς και στο πλαίσιο από  κοινού παραγωγικής διαδικασίας (joint-process costing).
 • Τον τρόπο οργάνωσης των κοστολογικών συστημάτων των επιχειρήσεων για τη συγκέντρωση κόστους στα κέντρα κόστους και εν συνεχεία με τη συσχέτιση του έμμεσου αυτού κόστους με τα προϊόντα. Επιμερισμός και Επανεπιμερισμός - Τιμές μεταφοράς (transfer pricing)
 • Τις τεχνικές κοστολόγησης του απορροφητικού κόστους (full absorption costing), του οριακού κόστους (marginal costing) και του πρότυπου κόστους (standard costing).
 • Τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες.
 • Τις μεθόδους τιμολόγησης βάσει κόστους (cost based pricing)
 • Ειδικά θέματα κοστολόγησης (τιμολόγηση βάσει στόχου, κοστολόγηση κύκλου ζωής, κοστολόγηση συνολικού όγκου παραγωγής, κόστη σχετιζόμενα με το περιβάλλον)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 1. Βενιέρης, Γ., Σ. Κοέν και Μ. Κωλέτση, «Λογιστική Κόστους: Αρχές και Εφαρμογές», 2η Έκδοση, P.I. Publishing, Αθήνα, 2005.
 2. Βενιέρης, Γ., «Λογιστική Κόστους», P.I. Publishing, Αθήνα, 2005.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση ωστόσο συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων και στην εξοικείωση με τη λογιστική κόστους. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει ένα δίωρο φροντιστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται πρακτική εξάσκηση. Τέλος, στο eclass του μαθήματος υπάρχει ένα σύνολο ασκήσεων αυτοαξιολόγησης που επιτρέπουν στους φοιτητές να αξιολογούν την εμπέδωση της ύλης του μαθήματος δυναμικά. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος διενεργείται προαιρετική εργασία πάνω σε σύγχρονα θέματα κοστολόγησης.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση 80%

Εργασία 20%