Διεθνής Χρηματοδοτική

Κωδικός: 
2838
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Γ. Κουρέτας

Specialization: 
Accounting and Financial Management

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

  • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς ξένου συναλλάγματος;
  • Να είναι σε θέση να αναλύσουν ζητήματα της εφαρμογής της συναλλαγματικής πολιτικής
  • Να κατανοήσουν τους τρόπους και τη χρησιμότητα των υποδειγμάτων προσδιορισμού των συναλλαγματικών υποδειγμάτων για την εφαρμογή της συναλλαγματικής πολιτικής;
  • Να αναγνωρίζουν τη σημασία των κεντρικών στοιχείων της συναλλαγματικής πολιτικής.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία και πολιτική της διεθνούς χρηματοοικονομικής. Στην πρώτη ενότητα αναλύουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς ξένου συναλλάγματος, τις επιμέρους αγορές ξένου συναλλάγματος καθώς και τη χρησιμότητα της αγοράς ξένου συναλλάγματος για την άσκηση αρμπιτράζ, κερδοσκοπία και αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Στη δεύτερη ενότητα εστιάζουμε την προσοχή μας το ισοζύγιο πληρωμών, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και τα κριτήρια επιλογής συναλλαγματικών καθεστώτων. Στη τέταρτη ενότητα αναλύονται οι βασικές σχέσεις ισορροπίας, καλυμμένη ισοδυναμία επιτοκίων, ακάλυπτο ισοδυναμία επιτοκίων και στρατηγική carry trade, ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία αγοραστικής. Στην πέμπτη ενότητα  παρουσιάζονται και αναλύονται οι εναλλακτικές θεωρίες προσδιορισμού ονομαστικών και πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και πολιτικές παρέμβασης στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Η τελευταία ενότητα αναλύει τη διεθνή αγορά χρήματος και τη διεθνή αγορά ομολόγων.     

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Κωνσταντίνος Ι. Καρφάκης, (2017), Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Χρήματος, Εκδόσεις: Αδελφοί Τζιόλα Α.Ε.
  • C. Feenstra and A. M. Taylor, (2014), International Economics, 2nd Edition, Ελληνική έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.  

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση