Αναφορές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Λοιπές μη Χρηματοοικονομικές Αναφορές

Κωδικός: 
2817
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Specialization: 
Accounting and Financial Management

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει της βασικές κατηγορίες μη χρηματοοικονομικών αναφορών που καταρτίζουν επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί για την ενημέρωση μιας σειράς ενδιαφερομένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις διεθνώς αναφορικά με την μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το περιεχόμενο και τις βασικές αρχές και πρότυπα για την κατάρτισή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Εισαγωγή στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση - ESG reporting

Χρήστες, περιεχόμενο και κατευθυντήριες γραμμές στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Πρότυπα καταστάσεων βιωσιμότητας (π.χ. IFRS, Ευρωπαϊκή Ένωση, GRI κτλ.)

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable development Goals)

Integrated Reporting

Sustainability reporting

Environmental reporting

Human rights reporting

Popular Reporting

Άλλες καταστάσεις

Δείκτες μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Θέματα ελέγχου μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Προβλήματα κατά την κατάρτιση των μη χρηματοοικονομικών αναφορών - Διαφορές σκοπιμοτήτων συντακτών και αποδεκτών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Για το μάθημα θα αναπτυχθούν σημειώσεις και θα χρησιμοποιείται σύγχρονο υλικό διαθέσιμο στο internet. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: