Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
2735
Εξάμηνο: 
7th
Διδάσκων: 

Γ. Σιώμκος

Specialization: 
Marketing

Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν το πώς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για ένα προϊόν, στο επίπεδο της μάρκας.

Προαπαιτήσεις                     

Αν και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, οι γνώσεις αρχών μάρκετινγκ και άλλων σχετικών θεμάτων είναι χρήσιμες στους φοιτητές του μαθήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, το σχέδιο μάρκετινγκ, ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας, ανάλυση ανταγωνιστών, ανάλυση πελατών, ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων, ειδικές στρατηγικές μάρκετινγκ για ανάπτυξη μεριδίου αγοράς, στρατηγικές ανάπτυξης, και στρατηγικές μάρκετινγκ για ώριμες και φθίνουσες αγορές.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να βοηθήσει τον φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία της δημιουργικής και συστηματικής χρήσης αρχών, θεωριών, μεθόδων και εργαλείων για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Σιώμκος, Γ.Ι., Στρατηγικό Μάρκετινγκ, 5η έκδοση, Broken Hill Publishers, 2018.
  • Siomkos, G.J. & J. Czepiel, Ανταγωνιστική Στρατηγική Μάρκετινγκ, Αθήνα: Αθ. Σταμούλης, 2008.
  • D.R. Lehmann and R.S. Winer, Analysis for Marketing Planning, Mc-Graw-Hill/ Irwin.
  • Rao & Steckel, Analysis for Strategic Marketing, Addison-Wesley.
  • S.C.Jain, Marketing Planning & Strategy, South­western.
  • D.A. Aaker, Strategic Market Management, John Wiley & Sons
  • Walker, Mullins, Boyd & Larreche, Marketing Strategy, McGraw – Hill/ Irwin.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού/ πρακτικού μέρους.

Μέθοδοι αξιολόγησης/ βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση, πρόοδοι, προαιρετική εργασία.