Διαχείριση Επενδύσεων

Κωδικός: 
2622
Εξάμηνο: 
6th
Διδάσκων: 

Δ. Αναστασίου (Εντεταλμένος Διδάσκων)

Specialization: 
Accounting and Financial Management

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • Εκμάθηση της έννοιας υπολογισμού των αποδόσεων σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο
  • Εκμάθηση των εννοιών της Σύγχρονης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και της Διαφοροποίησης του Κινδύνου
  • Εκμάθηση των τεχνικών και μεθόδων συγκριτικής και απόλυτης αξιολόγησης μετοχών και επιλογής του στα πλαίσια χαρτοφυλακίου.
  • Εκμάθηση των βασικών αρχών και της αξιολόγησης των Συλλογικών Μορφών Επενδύσεων
  • Κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από μετοχές, σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες.

Προαπαιτήσεις                     

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το εκπαιδευτικό υλικό (του μαθήματος της Διαχείρισης Επενδύσεων έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτηθεί μία εμπεριστατωμένη γνώση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εννοιών και εργαλείων στο επίπεδο Λειτουργίας των σύγχρονων Κεφαλαιαγορών. Το μάθημα επιμερίζεται σε 2 συμπληρωματικές ενότητες. Την Θεωρητική Διάσταση της Διαχείρισης Επενδύσεων και το Πρακτικό μέρος αυτής, με την υλοποίηση μίας εργασίας με πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Μέσα από μία σύντομη επισκόπηση, εξασφαλίζουμε ότι το σώμα των σπουδαστών έχει αποτυπώσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες οι οποίες αποτελούν το κορμό του τεχνικού υποβάθρου στη Ανάλυση Επενδύσεων και της Σύγχρονης θεωρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα διασαφηνίζουμε τις Δομές Λειτουργίες των Αγορών Κεφαλαίου με αναφορά στην θεωρία της Αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια  ο σπουδαστής θα ασχοληθεί με τις βασικές αρχές διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και τις τεχνικές Αποτίμησης και Ανάλυσης Μετοχών, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις Τεχνικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Αποτελούμενων από Μετοχές. Σημαντικό τμήμα του μαθήματος αφορά σε μία εργασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από Μετοχές, σε πραγματικό χρόνο και συνθήκες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  •   Bodie, Kane, Marcus, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , 2015,Εκδόσεις UTOPIA,
  •   Σημειώσεις Διδασκόντων. Σε κάθε θεματική ενότητα οι σπουδαστές θα τροφοδοτούνται με συμπληρωματικό   υλικό το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (e-class) και αφορά στα εξής :
  •   Μελέτες Περιπτώσεως (Case Studies), οι οποίες αφορούν στην επεξηγηματική επίλυση πρακτικών εφαρμογών σε περιβάλλον excel.
  •   Εργαστηριακές Ασκήσεις, οι οποίες θα επιλύονται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων σε περιβάλλον excel και θα συζητούνται με τον Διδάσκοντα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την εργασία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, ανάλυση Μελετών Περίπτωσης, εργασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.Α. σε πραγματικό χρόνο.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση  50% και εργασία 50%