Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Κωδικός: 
2749
Διδάσκων: 

ΠΔ 407

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

  • Η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και διακρίσεις της φιλοσοφίας (π.χ. συλλογισμός, αλήθεια, γνώση, ηθική κρίση).
  • Η χρήση φιλοσοφικών εννοιών και σχημάτων για την προσέγγιση, κατανόηση και χειρισμό προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
  • Η ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας και σκέψης μέσα από τη διερεύνηση φιλοσοφικών/εννοιολογικών ζητημάτων και κανονιστικών ηθικών ερωτημάτων, σχετιζόμενα με τους τομείς των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Η ανάπτυξη της ακρίβειας στη σκέψη και στην έκφραση κατά την εξέταση και επίλυση σύνθετων ερωτημάτων γύρω από τον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η καλλιέργεια της φαντασίας που είναι όρος της δημιουργικής σκέψης και οδηγεί στη σύλληψη και διατύπωση εναλλακτικών δυνατοτήτων και καινοτόμων λύσεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις κεντρικές έννοιες της φιλοσοφίας με έμφαση στην εφαρμογή τους στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων και των οικονομικών.

Θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες της κριτικής σκέψης και λογικής (π.χ. παραγωγικοί και επαγωγικοί συλλογισμοί, η εγκυρότητα επιχειρημάτων, λογικές πλάνες). Θα παρουσιαστούν επίσης θεμελιώδη φιλοσοφικά θέματα όπως το πρόβλημα της γνώσης και της αλήθειας (καθώς και η εφαρμογή τους σε επίκαιρα ζητήματα, π.χ.  fake-news), το πρόβλημα της ηθικής αυτουργίας και της φύσης της ηθικής (π.χ. από που πηγάζει η διάκριση μεταξύ καλού και κακού;), η διάκριση επιστήμης - μη επιστήμης καθώς και κεντρικές έννοιες της φιλοσοφίας της επιστήμης, φιλοσοφικά ζητήματα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. τί είναι νόηση, μπορεί μία μηχανή να σκέφτεται ή και να τις αποδίδεται ηθική ευθύνη;), κεντρικά ζητήματα πολιτικής φιλοσοφίας (π.χ. η έννοια των θεσμών και των δικαιωμάτων) καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι χειρισμού των θεμάτων αυτών με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που εμπλέκονται στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα φιλοσοφικο-ηθικοί προβληματισμοί όπως αυτοί ανακύπτουν μέσα από την πρακτική των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν: είναι η επιχείρηση μία οντότητα όπως τα άτομα που μπορεί να της αποδοθεί ηθική ευθύνη; Tί είναι ηθικό για μία επιχείρηση/οργανισμό να πράξει σε μία δεδομένη κατάσταση; Μήπως είναι οξύμωρο να μιλάμε για ηθική των επιχειρήσεων; Ως απάντηση στα παραπάνω αλλά και σε συναφή ερωτήματα θα αναπτυχθούν και θα εξεταστούν κριτικά οι κύριες ηθικές θεωρίες που έχουν προταθεί στην ιστορία της φιλοσοφίας (όπως η αρετολογία του Αριστοτέλη, η δεοντοκρατία του Immanuel Kant, ο ωφελιμισμός του John Stuart Mill, κ.α.).

Παράλληλα, θα εξεταστούν και γενικού τύπου ερωτήματα σχετικά με τον χαρακτήρα και τους απώτερους στόχους των επιχειρησιακών δομών (π.χ. είναι μοναδικός στόχος των δομών αυτών η μεγιστοποίηση του κέρδους για τους μετόχους ή ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι κάτι πιο σύνθετο, όπως η εξισορρόπηση των συμφερόντων των διαφόρων εμπλεκομένων μερών – μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, ανταγωνιστές κλπ). Επιπροσθέτως θα εξεταστούν φιλοσοφικοί προβληματισμοί γύρω από την έννοια του χρήματος (π.χ. τί είναι το χρήμα;) και το πως αυτοί εφαρμόζονται σε νέες μορφές χρήματος (κρυπτονομίσματα).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Bertrand Russell (Επιμέλεια Γ. Ρουσόπουλος, Σ. Τσινόρεμα) (2008), Τα Προβλήματα της Φιλοσοφίας, Εκδόσεις Αρσενίδης.
  • Πατσιώτη – Τσακπουνίδη Ιωάννα (2015), Η Ηθική των Επιχειρήσεων και ο Αριστοτελικός Ηγέτης, Εκδόσεις Λιβάνης.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: