Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός: 
2848

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

- διερευνήσει σε βάθος ένα εμπειρικό ή θεωρητικό θέμα

- παρουσιάσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος

- συνθέσει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας ώστε να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της υπάρχουσας γνώσης στο θέμα που εξετάζει καθώς και να εντοπίσει τα κενά της βιβλιογραφίας

- εφαρμόσει εμπειρική ανάλυση, εφ’ όσον απαιτείται, για να εξάγει συμπεράσματα.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   

Στην Πτυχιακή Εργασία ο/η φοιτητής/τρια θα ασχοληθεί με ένα σοβαρό ερευνητικό θέμα, το οποίο απαιτεί θεωρητική ή/και εμπειρική διερεύνηση. Το θέμα πρέπει να σχετίζεται με συγκεκριμένο αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Με την στενή επίβλεψη καθηγητή του Τμήματος διερευνά ένα εξειδικευμένο θέμα του προγράμματος σπουδών μέσω σοβαρής βιβλιογραφικής έρευνας ή/και εμπειρικής έρευνας. Η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να εκτελεσθεί το 7ο ή 8ο εξάμηνο, με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και την σχετική έγκριση από την Γενική Συνέλευση, όπου ορίζονται ως εξεταστές, εκτός από τον/ην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, δύο ακόμη μέλη του Τμήματος. Για να αναλάβει φοιτητής/τρια Πτυχιακή Εργασία πρέπει να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατά τη δήλωση του μαθήματος και να έχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7,5. Η διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας είναι ένα εξάμηνο.