Διαπιστωτική πράξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή Μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής

Διαπιστωτική πράξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή Μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής