Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.