Ενημερωτική ανακοίνωση για το μάθημα «Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία»