Πράξη Κοσμήτορα για την ανασυγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών