Πράξη Πρύτανη για την ανασυγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Σπουδών