Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
2836
Εξάμηνο: 
8th
Διδάσκων: 

Π. Σαραντόπουλος

Specialization: 
Marketing

Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής μάρκετινγκ και ψηφιακό περιβάλλον. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια εκτεταμένη κάλυψη των θεμελιωδών περιοχών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ εξετάζοντας ένα μίγμα θεμάτων, στρατηγικού σχεδιασμού, εργαλείων υλοποίησης, και τεχνικών αναλυτικής.

Προαπαιτήσεις                     

 Αρχές Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές Στρατηγικής

Περιεχόμενο Μαθήματος 

 • Διαδικασία Διαμόρφωσης Στρατηγικής Μάρκετινγκ και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Ταξίδι Πελατών και Επισκόπηση του Εισερχομένου και Εξερχομένου Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών
 • Πανκαναλικό Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Μάρκετινγκ Μηχανών Αναζήτησης
 • Διαφημίσεις Προβολής
 • Αναλυτική Διαδικτύου
 • Διαδικτυακός Πειραματισμός
 • Μηχανική Μάθηση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Αξιολογήσουν τις ποικίλες και μεταβαλλόμενες προσεγγίσεις του ψηφιακό μάρκετινγκ, όπως το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μάρκετινγκ μέσω φορητών συσκευών, και το πανκαναλικό μάρκετινγκ
 • Επιλέξουν μεταξύ εργαλείων υλοποίησης στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ όπως το μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης, τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, τις διαφημίσεις προβολείς και την αναλυτική διαδικτύου

Κατανοήσουν προηγμένες τεχνικές αναλυτικής και τις εφαρμογές τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ όπως ο διαδικτυακός πειραματισμός, τεχνικές μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύν

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Γ. Σιώμκος και Ι. Τσιάμης, Broken Hill Publishers, 2019
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Από τη Θεωρία στην Πράξη, Μ. Βλαχοπούλου, Εκδόσεις Rosili 2020
 • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν τη θεματολογία του μαθήματος

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις, ασκήσεις, και μελέτες περιπτώσεων.

Μέθοδοι βαθμολόγησης/ αξιολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής εργασίας που προσαυξάνει την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις με δύο μονάδες κατ’ ανώτατο όριο και εφόσον ο φοιτητής στις εξετάσεις αυτές λάβει προβιβάσιμο βαθμό.