Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
2836
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 

Χ. Πατσιούρας ΕΣΠΑ

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ

Στόχοι Μαθήματος

Τα μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση του Διαδικτύου για το μάρκετινγκ αγαθών και υπηρεσιών, όπως προτείνεται από σχετικές αρχές και πρακτικές. Εξετάζει τα διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα που εφαρμόζονται στο online μάρκετινγκ, και παρουσιάζει αναλυτικά τεχνικές και μεθοδολογίες διεξαγωγής online έρευνας αγοράς.

Προαπαιτήσεις                     

Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, αρχές στρατηγικής.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

  • Εισαγωγή στο e-Marketing
  • Μοντέλα e-Business
  • Συμπεριφορά καταναλωτή και Internet
  • Χρήση έρευνας μέσω του internet
  • Τα 7Ps και το Internet

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας στρατηγικής e-marketing, χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές του Μείγματος Μάρκετινγκ. Επιπλέον, το μάθημα εξετάζει και άλλες σημαντικές έννοιες, όπως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή των στρατηγικών e-marketing strategies στις παγκόσμιες αγορές.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Γ. Σιώμκος και Ι. Τσιάμης, Broken Hill Publishers, 2019.
  • Electronic Commerce, A managerial Perspective, Efraim Turban, Pearson Prentice Hall.
  • Principles of Internet Marketing, Hanson W., South-Western College publishing, Thomson Learning.
  • Managing in the Next Society, Drucker P. St. Martin’s Press, NY.
  • Strategic Internet Marketing, Dann, S. and S. Dann, J. Wiley & Sons.

Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, γραπτή εργασία, προφορική παρουσίαση.

Μέθοδοι βαθμολόγησης/ αξιολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση, τεστ και μελέτες περίπτωσης.