Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Ο.Δ.Ε. λειτουργεί από το τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η σημερινή μορφή του ΠΔΣ διαμορφώθηκε το 1995 και αναβαθμίζεται συνεχώς από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1078, Τεύχος Β’, 9 Απριλίου 2012), ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές  σπουδές (ΦΕΚ 148, Τεύχος Α’, 16 Ιουλίου 2008).  Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στα πλαίσιά του.

Αναλυτικά, τον Οδηγό των Διδακτορικών Σπουδών μπορείτε να το δείτε εδώ.

Υποψήφιοι Διδακτορικού Προγράμματος ΟΔΕ

Αίτηση εγγραφής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's) ή πρόκειται να γίνει κάτοχος εντός του εξαμήνου στο οποίο υποβάλλει την αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται την άνοιξη κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και την ιστοσελίδα του Τμήματος ΟΔΕ.

* Αίτηση Εγγραφής για το Διδακτορικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Διδακτορικού Προγράμματος ΟΔΕ

Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 η παρακολούθηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είχε ως μοναδική υποχρέωση την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και ο τίτλος απονέμεται μετά από επιτυχή αξιολόγηση της διατριβής από επταμελή επιτροπή αξιολόγησης. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι διδακτορικοί φοιτητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά ένα κύκλο μαθημάτων 2 εξαμήνων.

Στο Χειμερινό Εξάμηνο όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν ένα κύκλο μαθημάτων στις σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και ποσοτικών μεθόδων. 

Στο Εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες χωρίζονται ανάλογα την ευρύτερη ερευνητική περιοχή στην οποία θέλουν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή και παρακολουθούν ένα κύκλο μαθημάτων σεμιναριακού τύπου διάρκειας 13 εβδομάδων. Τα μαθήματα αυτά θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων του Ο.Π.Α. και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και προσκεκλημένων καθηγητών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θεμάτων αιχμής της τρέχουσας έρευνας στην γνωστική περιοχή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Οικονομικών, του Δικαίου των Κεφαλαιαγορών και του Τραπεζικού Συστήματος και του Δικαίου του Ανταγωνισμού.  

Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την κατάταξη των φοιτητών και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Προγράμματος λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Εκπόνηση και Εξέταση Διατριβής

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στο Διδακτορικό πρόγραμμα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ώστε να γίνει προκαταρκτική επιλογή θέματος διατριβής και επιβλέποντος καθηγητή. (Για να δείτε τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ, πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην επιλογή Μέλη Δ.Ε.Π.) Η επιλογή επιβλέποντος καθηγητή και θέματος διατριβής οδηγεί στην έναρξη εκπόνησης διατριβής κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου.

Ο φοιτητής ή φοιτήτρια πρέπει να υποβάλει εντός τριών μηνών πρόταση για διατριβή. Η πρόταση για διατριβή πρέπει να είναι γραπτή και να εγκριθεί από τρία μέλη Δ.Ε.Π. (ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού), τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ως "Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή" για κάθε υποψήφιο. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως "Επιβλέπων". Μετά την έγκριση της πρότασης για διατριβή, ο υποψήφιος/α διδάκτωρ ερευνά και εκπονεί τη Διδακτορική του διατριβή. Το Τμήμα συνιστά, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, όπως ένα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι μέλος Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού κατά προτίμηση της βαθμίδας του καθηγητή ο οποίος να είναι καταξιωμένος ερευνητής. Η συμβολή του μέλους αυτού εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υψηλής ποιότητας και θα βοηθήσει στην μεγαλύτερη διάχυση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της διατριβής σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά καθώς και στην παρουσίαση τους σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα η συγγραφή της διατριβής να γραφτεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Δεδομένου ότι η συγγραφή της διατριβής στην αγγλική γλώσσα βοηθά στην μελλοντική συγγραφή επιστημονικών εργασιών προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσίαση τους σε υψηλού επιπέδου διεθνή συνέδρια συνίσταται η συγγραφή στην αγγλική γλώσσα.

Όταν η "Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή", και σε κάθε περίπτωση ο επιβλέπων κρίνει ότι η εργασία του/της έχει περατωθεί δίνει την έγκρισή της στον υποψήφιο διδάκτορα να υποβάλει την διατριβή του για τελική αξιολόγηση και κρίση. Η διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη μετά τον ορισμό της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα τέσσερα συν δύο (4 + 2) χρόνια μετά την ημερομηνία ανακήρυξης σε υποψήφιο διδάκτορα. Μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την Συμβουλευτική Επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη.

Η εξεταστική επιτροπή του υποψηφίου ή της υποψηφίας για τη λήψη του Διδακτορικού διπλώματος αποτελείται από επτά μέλη εκ των οποίων τα τρία είναι η "Συμβουλευτική Επιτροπή", τα δε υπόλοιπα τέσσερα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και μπορούν να προέρχονται από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η κρίση γίνεται από την επταμελή επιτροπή, και η έγκριση για την απονομή του Διδακτορικού διπλώματος στον υποψήφιο απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε εκ των μελών της.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος είναι πλήρους φοίτησης.

2. Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων και την επιτήρηση εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν ένα πλήρες φροντιστηριακό μάθημα (10 δίωρα) ή δύο tutorials ετησίως. Επίσης παρέχουν ετησίως έως 40 επιτηρήσεις στις εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων (Υπό έγκριση).

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρουσιάζουν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής και ακροατηρίου την πρόοδο της έρευνας τους με τη μορφή σεμιναρίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.

4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρακολουθούν τους κύκλους διαλέξεων από Επισκέπτες Ομιλητές, που οργανώνει το Τμήμα στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παρακολουθούν τη σειρά σεμιναρίων επισκεπτών ομιλητών που διοργανώνονται από το Τμήμα (από κοινού με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Ο ελάχιστος αριθμός παρουσιών ανέρχεται στο 70% του ετήσιου αριθμού των σεμιναρίων.

Δίδακτρα

Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δεν προβλέπονται δίδακτρα. Το ζήτημα αυτό πρόκειται να οριστικοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η υποχρέωση πληρωμής διδάκτρων 1.000 ευρώ οι Διδακτορικοί φοιτητές θα απαλλάσσονται από την πληρωμή διδάκτρων υπό την προϋπόθεση παροχής βοηθητικών υπηρεσιών προς το Τμήμα, όπως την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Κανονισμός

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών