ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί η παρούσα  «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται ακολούθως.

  • Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του Τμήματος, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος αλλά και μέσω της Γραμματείας.
  • Ο φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων», στο οποίο καταγράφει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα - παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει αμελλητί το παράπονο του/της φοιτητή/φοιτήτριας, μαζί με τυχόν συμπληρωματικό υλικό, κατά περίπτωση, στον Πρόεδρο του Τμήματος.
  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το πρόβλημα και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ενημερώνοντας, κατά περίπτωση, το αρμόδιο όργανο.
  • Εντός εύλογου για τις περιστάσεις χρόνου, ενημερώνεται αρμοδίως ο φοιτητής για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον εν γένει χειρισμό, καθώς και για τυχούσες αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης.