Εργαστήρια

Στο τμήμα λειτουργούν πέντε (5) Ερευνητικά Εργαστήρια και ένα (1) Εργαστήριο για χρήση από τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών ΔΕΠ με υψηλά προσόντα. 

Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Εργαστηρίων

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Προπτυχιακών Φοιτητών

Σήμερα στο τμήμα μας λειτουργούν τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab)
  2. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής
  3. Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
  4. Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών, Χρηματοδοτικής Διοίκησης και
    Οικονομικού Δικαίου
  5. Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων