ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Απόφαση 10ης/08-02-2019 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ΟΠΑ)

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αξιολογείται αδιάλειπτα από εξωτερικούς αξιολογητές ως προς την πολιτική διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Η τελευταία αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (University of Leeds, UK, University of East Anglia, UK, Fairfield University, USA, University of Cyprus, Cyprus).

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  • την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της ακαδημαϊκής μονάδας,
  • τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων https://www.dept.aueb.gr/el/ode/content και στην κεντρική ιστοσελίδα του  Ιδρύματος, στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas,  αντίστοιχα.