ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος ΟΔΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πολιτική του Τμήματος αποσκοπεί στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος δημοσιοποιείται στα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και οι φοιτητές/φοιτήτριες να συνεισφέρουν στο μέτρο που τους αναλογεί στη διασφάλιση ποιότητας. Συγκεκριμένα, το κείμενο της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. https://www.dept.aueb.gr/el/ode/content/πολιτικη-ποιοτητασ (υπό την επικεφαλίδα «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»), ενώ το αντίστοιχο κείμενο του Πανεπιστημίου στην ιστοσελίδα του (https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas).

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς, σε συνδυασμό με τη διαδικασία αξιολόγησης, δύναται να διασφαλίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και την ποιότητα των παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μέσα από την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, τίθενται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται συγκεκριμένοι στόχοι ποιότητας, καθορίζονται τα μέσα, οι ενέργειες και οι τρόποι επίτευξής τους, εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες και βελτιώνεται η αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Τελικός σκοπός είναι η διαρκής βελτίωση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Τμήματος.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας που διασφαλίζουν:

  • την αρτιότητα του προγράμματος σπουδών,
  • μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού έργου, και ιδιαίτερα την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  • την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο,
  • την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού και επιστημονικού έργου από τα μέλη του Τμήματος,
  • τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, παράλληλα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
  • την παροχή ποιοτικών διοικητικών υπηρεσιών, με έμφαση στη χρήση πληροφοριακής τεχνολογίας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση),
  • την αξιοπιστία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.