Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών

1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  8η/1-3-2017).
2.
ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  8η/1-3-2017).

1.ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  4η/8-2-2018, Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 7η συνεδρίαση/18-4-2018, Απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α.:13η Συνεδρίαση/31-5-2018).

2.ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ( Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος  4η/8-2-2018, Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων: 7η συνεδρίαση/18-4-2018, Απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α.:13η Συνεδρίαση/31-5-2018).

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 10η Συνεδρίαση Συγκλήτου/ 24-6-2020.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 24.06.2020

1.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος (6η/12.02.2021, Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (4η/19.02.2021/2), Απόφαση Συγκλήτου (11η/18.03.2021)