Διοίκηση του Τμήματος

Επικεφαλής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2022 -2024 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Δεδούλης. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος Καθηγ. Κων/νος Κασιμάτης
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 923
Email: kkassima@aueb.gr

Αν. Γραμματέας Έλενα Κανδεράκη
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 310
Email: elka@aueb.gr