Διοίκηση του Τμήματος

Επικεφαλής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2018 - 2020 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Δράκος. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος Καθηγ. Κων/νος Καραμάνης
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 367
Email: c.caramanis@aueb.gr

Γραμματέας Χρυσή Τσοδούλου
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 308
Email: chrysi@aueb.gr