Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Στόχοι Μαθήματος

Τα μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση του Διαδικτύου για το μάρκετινγκ αγαθών και υπηρεσιών, όπως προτείνεται από σχετικές αρχές και πρακτικές. Εξετάζει τα διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα που εφαρμόζονται στο online μάρκετινγκ, και παρουσιάζει αναλυτικά τεχνικές και μεθοδολογίες διεξαγωγής online έρευνας αγοράς.

Προαπαιτήσεις                     

Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, αρχές στρατηγικής.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν το πώς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για ένα προϊόν, στο επίπεδο της μάρκας.

Προαπαιτήσεις                     

Αν και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, οι γνώσεις αρχών μάρκετινγκ και άλλων σχετικών θεμάτων είναι χρήσιμες στους φοιτητές του μαθήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Έρευνα & Μετρικές Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια επισκόπηση της Έρευνας Μάρκετινγκ κι εστιάζει στην κατανόηση της διαδικασίας, των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών της έρευνας μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Λογιστική Κόστους

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, που βασίζεται στο πλαίσιο του ιστορικού κόστους κτήσης, οι φοιτητές θα:

Αγορές Χρήματος και Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

Σελίδες