Έρευνα & Μετρικές Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
2630
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Γ. Σιώμκος (Α-Λ) (Μ-Ω)

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ

Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια επισκόπηση της Έρευνας Μάρκετινγκ κι εστιάζει στην κατανόηση της διαδικασίας, των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών της έρευνας μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πρώτιστα να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αξιολογούν αποτελεσματικά ερευνητικές προτάσεις μάρκετινγκ, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν κριτικά αναφορές Έρευνας Μάρκετινγκ, και να αξιολογούν τη χρησιμότητά τους στη διοίκηση και στη διοικητική λήψη αποφάσεων.

Προαπαιτήσεις

Παρότι δεν ισχύουν υποχρεωτικές προαπαιτήσεις, βασικές γνώσεις αρχών μάρκετινγκ και στατιστικής είναι χρήσιμες για τους φοιτητές.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

 • Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα.
 • Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων.
 • Ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις σε βάθος, ομάδες εστίασης, προβολικές τεχνικές, τεχνικές παρατήρησης).
 • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου.
 • Μέθοδοι δειγματοληψίας.
 • Εφαρμογές έρευνας μάρκετινγκ.
 • Κωδικοποίηση δεδομένων, διαχείριση και ανάλυση.
 • Αναφορά έρευνας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Σιώμκος, Γ. Ι., και Δ. Α. Μαύρος, 2018, Έρευνα και Μετρικές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις, Broken Hill, Κύπρος.
 • Σιώμκος, Γ.Ι. και Α. Βασιλικοπούλου, 2005, Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Churchill, G.A. and D. Iacobucci, 2015, Marketing Research: Methodological Foundations, Thomson / South-Western.
 • Wilson, A., 2006, Marketing Research: An Integrated Approach, Prentice-Hall.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, γραπτή εργασία, προφορική παρουσίαση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση και γραπτή εργασία.