Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς μαθησιακούς τομείς ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο κεφάλαιο ενός οργανισμού: (α) γνώση, πράξη, και εφαρμογή (σημεία 1, 2, 3), (β) ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης, επικοινωνίας (σημεία 4 και 5) και (γ) ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (σημείο 6). Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Σελίδες