Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Κωδικός: 
2513
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Η. Καπουτσής

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς μαθησιακούς τομείς ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο κεφάλαιο ενός οργανισμού: (α) γνώση, πράξη, και εφαρμογή (σημεία 1, 2, 3), (β) ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης, επικοινωνίας (σημεία 4 και 5) και (γ) ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (σημείο 6). Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ και τη σύνδεσή τους χρησιμοποιώντας διαφορετικές θεωρίες και μελέτες περίπτωσης.
 • Αναγνωρίσουν τρόπους για μείωση του κόστους και αύξηση της απόδοσης ενός οργανισμού μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων πρακτικών και τη χρήση της τεχνολογίας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές, πρακτικές, και τεχνολογίες που αποκόμισαν από το μάθημα για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που σχετίζονται με το προσωπικό ενός οργανισμού.
 • Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα πρακτικών και τεχνολογιών στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις συνθήκες ενός οργανισμού.
 • Επιδείξουν την ικανότητα να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν πληροφορίες από το εργασιακό περιβάλλον ώστε να λαμβάνουν λογικές και ενημερωμένες αποφάσεις με θετικό αντίκτυπο.
 • Αλληλεπιδρούν και να επηρεάζουν άλλους με επαγγελματικό τρόπο και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

Προαπαιτήσεις

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι βασικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη ΔΑΔ & στρατηγικός χαρακτήρας της
 • Προγραμματισμός και ανάλυση θέσεων εργασίας
 • Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού 
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού
 • Σχεδιασμός και κριτική διαφορετικών συστημάτων ανταμοιβής
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης εργαζομένων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Εκδόσεις Μπένου.
 • Dessler, G. (2015). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις. Εκδόσεις Κριτική.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται ασκήσεις, βίντεο, μελέτες περίπτωσης και παιχνίδια ρόλων ώστε να αυξηθεί η κατανόηση του περιεχομένου των παραδόσεων και να βελτιωθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση (60%) και ομαδική εργασία (40%)