Αγορές Χρήματος και Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος

Κωδικός: 
2535
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Γ. Κουρέτας (Α-Ω)

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

  • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών χρήματος και ομολόγων;
  • Να είναι σε θέση να αναλύσουν ζητήματα της λειτουργίας των αγορών για την αποτελεσματικής εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής
  • Να κατανοήσουν τους τρόπους και τη χρησιμότητα της τιμολόγησης των προϊόντων της αγοράς χρήματος και ομολόγων για τον εκδότη και τον επενδυτή;
  • Να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών.
  • Να εξηγούν τη χρησιμότητα της καμπύλης αποδόσεων για την πρόβλεψη οικονομικών υφέσεων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το παρόν μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει στους φοιτητές την λειτουργία του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και τα σύγχρονα θέματα των αγορών χρήματος και αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος και των νέων προϊόντων και πολιτικών στις διεθνείς χρηματαγορές. Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με τον συνδυασμό θεωρίας και εμπειρικών μελετών έτσι ώστε να γίνει σωστότερη κατανόηση των πολύπλοκων μηχανισμών λειτουργίας των αγορών χρήματος και ομολόγων και της εφαρμογής οικονομικής πολιτικής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A., Επενδύσεις, 2014, 9η Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.
  • Cecchetti S. And K. Schoenholtz , Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές, 2017, 4η Εκδοση, Λευκωσία: Broken-Hill Publishers Ltd.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση