Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Κωδικός: 
2618
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Εμμ. Δεδούλης

Φροντιστήρια Σ. Βερροιοπούλου

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, που βασίζεται στο πλαίσιο του ιστορικού κόστους κτήσης, οι φοιτητές θα:

  • Έχουν κατανοήσει και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύνθετους λογιστικούς κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης ή περίπλοκες συναλλαγές και γεγονότα.
  • Δύνανται να αξιολογούν την επίδραση σύνθετων κανόνων και περίπλοκων συναλλαγών ή γεγονότων στα διάφορα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  • Είναι σε θέση να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πραγματικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Είναι σε θέση να εμβαθύνουν στην ανάλυση της πληροφόρησης που παρέχεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Προαπαιτήσεις

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα ολοκληρώνει το λογιστικό πλαίσιο σύνταξης ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων) στη βάση του ιστορικού κόστους κτήσης. Στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ειδικά θέματα πάγιων στοιχείων (ιδιοκατασκευαζόμενα πάγια, σύνθετα πάγια, χρηματοδοτικές μισθώσεις, κόστος απόσυρσης, υπεραξία και άλλα άυλα πάγια, κλπ), επιχορηγήσεις παγίων και εξόδων, επενδύσεις σε ομόλογα και συμμετοχικούς τίτλους, τρόπος εφαρμογής στην πράξη της διαδικασίας απομείωσης και αναστροφής απομείωσης περιουσιακών στοιχείων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερίσματος σε μορφή μετοχών, ίδιοι τίτλοι, γεγονότα εμφανή μετά τη λήξη της χρήσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry, Warfield D. Terry (2018). Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με συνδυασμό διαλέξεων και φροντιστηρίων. Υπάρχουν δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα, στη διάρκεια των οποίων έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της Λογιστικής και στην ανάλυση των διαφόρων εννοιών, όρων και κανόνων, ενώ επιλύεται σημαντικός αριθμός ασκήσεων και προβλημάτων που βοηθά αφενός στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων, αφετέρου στην εξοικείωση με τη λογιστική πράξη μέσω πραγματικών μελετών περίπτωσης (case studies). Οι φοιτητές έχουν ενεργή συμμετοχή και εργάζονται σε ομάδες για την επίλυση των ασκήσεων.

Εκτός των διαλέξεων, υπάρχουν και δύο ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων την εβδομάδα. Τα φροντιστήρια αρχίζουν τη 2η εβδομάδα του εξαμήνου και αποσκοπούν στο να δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.