ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (SPECIALIZATION ACCOUNTING & AUDITING) 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (1st SEMESTER) 
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων   5 Π.Μ.
Ανάλυση δεδομένων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι  5 Π.Μ.
Λογιστική Κόστους  5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI  5 Π.Μ.
Άμεση Φορολογία & Φορολογικός Σχεδιασμός  5 Π.Μ.
Σύνολο  30 Π.Μ.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ( 2nd SEMESTER)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις  5 Π.Μ.
Διοικητική Λογιστική  5 Π.Μ.
Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
Ελεγκτική  5 Π.Μ.
ΕΠΙΛΟΓΗ 10 Π.Μ. ΑΠΟ:
Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης  5 Π.Μ.
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης  5 Π.Μ.
Φορολογία Κεφαλαίου  5 Π.Μ.
Έλεγχος, Πρόληψη και Εντοπισμός Απάτης  5 Π.Μ.
Ψηφιακές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Αναφορών (digital financial reporting) 5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Λογιστική και Αποτίμηση  5 Π.Μ.
Έμμεση Φορολογία  5 Π.Μ.
Θέματα Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Οπτικοποίηση Δεδομένων με εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας (data visualization) 5 Π.Μ.
Λογ. Πληροφ. Συστήματα & Εσωτερικός Έλεγχος 5 Π.Μ.
Σύνολο  30 Π.Μ.
ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ 
Συλλογή Στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.
 Σύνολο  15 Π.Μ.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ” (SPECIALIZATION FINANCE, INVESTMENTS & RISK MANAGEMENT) 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (1st SEMESTER) 
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων  5 Π.Μ.
Ανάλυση δεδομένων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική  5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία  5 Π.Μ.
Τραπεζική  5 Π.Μ.
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου  5 Π.Μ.
Σύνολο  30 Π.Μ.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ( 2nd SEMESTER)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου  5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα  5 Π.Μ.
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων  5 Π.Μ.
ΕΠΙΛΟΓΗ 15 Π.Μ. ΑΠΟ:
Χρηματοοικονομική τεχνολογία και μηχανική μάθηση (fintech and machine learning)  5 Π.Μ.
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης  5 Π.Μ.
Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τραπεζών  5 Π.Μ.
Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων  5 Π.Μ.
Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 5 Π.Μ.
Θέματα Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική  5 Π.Μ.
Οπτικοποίηση Δεδομένων με εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας (data visualization) 5 Π.Μ.
Μικροδομή Αγορών, Στρατηγική, Εκτέλεση και Προσομοίωσή Συναλλαγών 5 Π.Μ.
Μακροχρηματοοικονομική  5 Π.Μ.
Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά  5 Π.Μ.
Σύνολο  30 Π.Μ.
ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ 
Συλλογή Στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.
Σύνολο  15 Π.Μ.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” (SPECIALIZATION ACCOUNTING & FINANCE)

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (1st SEMESTER)
Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων  5 Π.Μ.
Ανάλυση δεδομένων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι  5 Π.Μ.
Λογιστική Κόστους  5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI  5 Π.Μ.
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου  5 Π.Μ.
Σύνολο 30 Π.Μ.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ( 2nd SEMESTER
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 5 Π.Μ.
Διοικητική Λογιστική  5 Π.Μ.
Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
ΕΠΙΛΟΓΗ 15 Π.Μ. ΑΠΟ:
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 5 Π.Μ.
Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης  5 Π.Μ.
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης  5 Π.Μ.
Τραπεζική 5 Π.Μ.
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών 5 Π.Μ.
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Ψηφιακές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Αναφορών (digital financial reporting) 5 Π.Μ.
Έλεγχος, Πρόληψη και Εντοπισμός Απάτης  5 Π.Μ.
Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Λογιστική και Αποτίμηση  5 Π.Μ.
Οπτικοποίηση Δεδομένων με εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας (data visualization) 5 Π.Μ.
Θέματα Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.
Διεθνής Χρηματοδοτική 5 Π.Μ.
Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά  5 Π.Μ.
Σύνολο  30 Π.Μ.
ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ 
Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.
Σύνολο  15 Π.Μ.