Ανάληψη καθηκόντων Αναπληρωτών Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανάληψη καθηκόντων Αναπληρωτών Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συγκεκριμένα, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ο Καθηγητής Σπύρος Σπύρου.